wtorek, 31 stycznia

AKTYWNE ZARZĄDZANIE

AKTYWNE ZARZĄDZANIE to prosty sposób by zwiększyć szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków za pośrednictwem inwestycji w fundusze.

By tak się stało, wystarczy:
1. gdy rynek rośnie, trzymać pieniądze w funduszach akcyjnych,
2. gdy giełdy tracą na wartości – nie bierz udziału w spadkach – przenieś środki do funduszy pieniężnych lub gwarantowanych.
Pozornie proste. Jednak trudne do wprowadzenia w życie. Bo skąd wiadomo kiedy będzie rosło, a kiedy będzie spadało? Odpowiedź jest prosta – nie wiadomo!

Nikt tego nie wie. Nie wiedzą analitycy, nie wiedzą Mądre Głowy w TV, ani dziennikarze z prasy ekonomicznej, ani Twój doradca finansowy. Nikt nie jest w stanie przewidzieć zachowania rynku.

Jedyne co można przewidzieć i zaprogramować to swoje reakcje na wydarzenia, które zachodzą na rynkach finansowych. Reakcje na wzrosty i na spadki.

Zaprogramować, czyli przygotować się na jedną z trzech możliwości:
– wzrosty – zielona linia,
– spadki – czerwona linia,
– trend boczny – czarna linia.

Bardzo prosta i skuteczna strategia inwestowania daje się opisać za pomocą 2 parametrów.

Pierwszy dotyczy sytuacji gdy środki inwestora zainwestowane są w funduszach akcyjnych.

Parametr ten nazywamy Próg Bólu – PB. Stanowi on odpowiedź na pytanie jaką przejściową stratę jestem w stanie zaakceptować, by nadal spokojnie sypiać i nie utracić szacunku dla swojego doradcy/agenta? Np. 12% , 15 a może nawet 17%. Ale nic ponad to!!!
1. Gdy taka strata zostanie osiągnięta, to podstawowym odruchem inwestora staje się ochrona, zabezpieczenie kapitału czyli transfer środków do funduszy bezpiecznych.

Wartość tego parametru jest niezmiernie istotna i wynika bezpośrednio z profilu psychologicznego inwestora. Spadki na giełdach są tak samo naturalne jak wzrosty, tyle że mniej przyjemne.

Drugi parametr planu to Sygnał Powrotu – SP. Dotyczy on inwestora, który posiada środki ulokowane w funduszach bezpiecznych. Gdy giełdy odbijają od dna i zaczynają rosnąć, potrzebny jest sygnał do zakupu jednostek funduszy akcyjnych. Sygnał ten jest wywoływany gdy kurs urośnie o zadaną wielkość np.15% – 20%, od najniższego zapamiętanego w okresie obserwacji poziomu wartości jednostek uczestnictwa lub indeksu.

Nie ma to jak instruktaż na przykładzie.

Użytkownik serwisu kupił jednostki funduszu akcyjnego i ustalił parametr PB. Serwis śledzi notowania funduszu i zapamiętuje najwyższą wartość jaka pojawi się od momentu rozpoczęcia obserwacji.

Jeżeli wartość j.u. spadnie od tej najwyższej wartości o wielkość PB, inwestor zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany Alertem wysłanym w formie e-maila. Serwis od tej pory traktuje użytkownika jak posiadacza jednostek uczestnictwa funduszu bezpiecznego. Serwis nadal śledzi notowania funduszu akcyjnego ale od tej pory zapamiętuje najniższą wartość j.u. Od tej wartości mierzony jest drugi parametr Planu Inwestycyjnego SP – Sygnał Powrotu.

Jeżeli wartość jednostki uczestnictwa urośnie od najniższego poziomu o zadaną wielkość inwestor zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany Alertem również w formie e-maila. Serwis natomiast powróci do zapamiętywania rosnących poziomów cen i do mierzenia Progu Bólu.

Cykl ten będzie się powtarzał tak długo jak długo opłacany jest abonament.

Oprócz alertów, które są elementami zdefiniowanego przez użytkownika Planu Inwestycyjnego i mają istotny wpływ na osiągane wyniki, serwis wysyła użytkownikom również Powiadomienia. Jeżeli użytkownik zadeklaruje się jako posiadacz funduszu akcyjnego, a wartość jednostki uczestnictwa będzie rosłą to każde 15% wzrostu będzie sygnalizowane przez Serwis w formie Powiadomienia o wzrostach. Jeżeli użytkownik jest postrzegany przez serwis jako obserwator funduszu akcyjnego (aktywa ulokowane są w funduszach bezpiecznych) to będzie do takiej osoby wysyłał Powiadomienie o każdym kolejnym spadku wartość jednostki uczestnictwa o 10%.

W serwisie jest jeszcze jeden definiowalny parametr. Jest to parametr pomocniczy i nazwany został Alertem Czasowym. Ma on zastosowanie gdy trwa trend boczny. Alert ten uaktywnia się gdy w zadanym czasie np. dwóch miesięcy nie wystąpi żaden Alert (PB lub SP) ani nie pojawi się żadne powiadomienie o wzrostach lub spadkach.