środa, 28 września

Fundusze inwestycyjne bezpieczne

Czy fundusze bezpieczne są rzeczywiście bezpieczne?

Fundusze inwestycyjne bezpieczne to fundusze, które inwestują wyłącznie w instrumenty dłużne o różnym stopniu ryzyka. Są one polecane inwestorom poszukującym inwestycji krótko- lub średnioterminowej. Dzielą się na fundusze rynku pieniężnego, gotówkowe, dłużne (obligacji).

Fundusze bezpieczne rekomenduje się osobom szukającym inwestycji krótkoterminowej lub średnioterminowej, mającej na celu czasowe przetrzymanie środków np. w przypadku wycofania środków z funduszy agresywnych (np. przewartościowane rynki akcji) albo też tymczasowej lokaty wolnych środków przez przedsiębiorcę. Trzeba tu jednak pamiętać o krótkoterminowych, wprawdzie nieznacznych, skokach wartości jednostek uczestnictwa wynikających ze zmian stóp procentowych (opisane poniżej).

Inwestowanie w te fundusze może też być przejawem długoterminowej strategii dywersyfikacji, gdy fundusze bezpieczne stanowią pewien udział w portfelu inwestycyjnym danego inwestora. Ich główną przewagą w porównaniu do depozytów bankowych jest wysoka płynność, bez utraty osiągniętego dochodu (w przypadku lokat wcześniejsze wycofanie pieniędzy powoduje zazwyczaj rozliczenie lokaty wg niższego oprocentowania).

Fundusze bezpieczne dzielą się na następujące typy funduszy:

Fundusze rynku pieniężnego;
Fundusze gotówkowe;
Fundusze dłużne (obligacji).
Fundusze rynku pieniężnego

Fundusze rynku pieniężnego inwestują posiadane środki w krótkoterminowe instrumenty dłużne (o okresie zapadalności nie dłuższym niż 90 dni), czyli bony skarbowe i pieniężne, bankowe papiery wartościowe, krótkoterminowe weksle komercyjne, lokaty bankowe itp. o bardzo krótkim terminie zapadalności. Fundusz może inwestować wyłącznie w instrumenty, które są oznaczone jako bardzo bezpieczne (czyli o wysokim ratingu finansowym, wysokiej wiarygodności). Fundusze te charakteryzują się najniższym ryzykiem spośród wszystkich funduszy.

Fundusze gotówkowe

Fundusze gotówkowe lokują powierzone przez inwestorów środki w podobne instrumenty dłużne jak fundusze rynku pieniężnego z tym, że w porównaniu do Funduszy Rynku Pieniężnego:

są to inwestycje dłuższym terminie zapadalności (ale zawsze mnie więcej niż rok)
nie dotyczą ich ostre ograniczenia dotyczące inwestycji w instrumenty finansowe, które są oznaczone jako bardzo bezpieczne (o wysokim ratingu),
mogą inwestować w zagraniczne dłużne papiery wartościowe.

Powyższe różnice stanowią, iż Fundusze Gotówkowe są nieco bardziej ryzykowne od Funduszy Rynku Pieniężnego, ale też bardziej zyskowne.

Zarówno fundusze rynku pieniężnego, jak i fundusze gotówkowe są funduszami o najmniejszym ryzyku inwestycyjnym (można powiedzieć, ze ryzyko utraty zainwestowanego kapitału jest równe zeru), czyli charakteryzują się największym bezpieczeństwem, a co za tym idzie najmniejszym zyskiem.

W przybliżeniu, zysk z funduszy rynku pieniężnego, jak i funduszy gotówkowych będzie miał poziom podobny do oprocentowania depozytów bankowych, czyli nieznacznie przewyższający poziom inflacji. W przypadku tych funduszy nie będą występować żadne gwałtowne zmiany wartości jednostki uczestnictwa.

Fundusze dłużne (obligacji)

Fundusze dłużne (obligacji) inwestują w średnio- i długoterminowe dłużne papiery wartościowe o przeważnie stałym oprocentowaniu oraz tzw. zerokuponowe (czyli kupowane z dyskontem, tzn. sprzedawane poniżej 100% wartości i, po pewnym okresie, wykupywane przy wartości 100%), a w tym głównie papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa (bony i obligacje skarbowe), NBP, banki, a także obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy. Wg przepisów te instrumenty finansowe nie mogą stanowić mniej niż 2/3 wartości portfela Funduszu Inwestycyjnego.

Fundusze dłużne (obligacji) to bezpieczny typ Funduszy Inwestycyjnych, choć o ryzyku większym niż fundusze rynku pieniężnego lub fundusze gotówkowe. Ryzyko tych funduszy może być różne w zależności od rodzaju funduszy dłużnego. Najbardziej ryzykowne będą często wyspecjalizowane fundusze, np. fundusze obligacji przedsiębiorstw czy fundusze obligacji o charakterze spekulacyjnym (wysokie ryzyko inwestycyjne), ale też mogą przynieść największy dochód spośród wszystkich funduszy dłużnych (obligacji).

W średnim i długim okresie fundusze dłużne (obligacji) powinny dostarczyć najwyższy poziom zysku w grupie funduszy bezpiecznych (w wysokości zawsze wyższej niż lokaty bankowe) i dlatego raczej powinny być traktowane przez niewykwalifikowanego inwestora (takiego, który nie monitoruje regularnie sytuacji na rynkach finansowych) jako inwestycja co najmniej średnioterminowa.

W krótkim, a nawet średnim okresie fundusze te mogą przynieść niewielką stratę ze względu na spadek wyceny jednostek udziałowych spowodowaną spadkiem wartości instrumentów finansowych o stałym oprocentowaniu i długim terminie do wykupu, które zazwyczaj znajdują się w portfelu funduszu, na skutek zmian stóp procentowych na rynku. Zasadą ogólną powinno być inwestowanie w te fundusze, jeśli spodziewamy się okresu obniżek stóp procentowych w Polsce, w przeciwnym razie lepiej się z wstrzymać z inwestycją.