środa, 28 września

Dzień: 2022-06-12

Fundusze inwestycyjne bezpieczne
Jak kupić akcje

Fundusze inwestycyjne bezpieczne

Czy fundusze bezpieczne są rzeczywiście bezpieczne? Fundusze inwestycyjne bezpieczne to fundusze, które inwestują wyłącznie w instrumenty dłużne o różnym stopniu ryzyka. Są one polecane inwestorom poszukującym inwestycji krótko- lub średnioterminowej. Dzielą się na fundusze rynku pieniężnego, gotówkowe, dłużne (obligacji). Fundusze bezpieczne rekomenduje się osobom szukającym inwestycji krótkoterminowej lub średnioterminowej, mającej na celu czasowe przetrzymanie środków np. w przypadku wycofania środków z funduszy agresywnych (np. przewartościowane rynki akcji) albo też tymczasowej lokaty wolnych środków przez przedsiębiorcę. Trzeba tu jednak pamiętać o krótkoterminowych, wprawdzie nieznacznych, skokach wartości jednostek uczestnictwa wynikających ze zmian stóp procentowych (opisane...